کتاب تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی

200,000 ریال

در باره کتاب
این کتاب برای دانشجویان رشته های فنی و بوسیله هیئت مؤلفین: باراننکوف، دمیدوویچ، به فیمنکو، کوگان، لونتس، پورشنه‌وا، سی چه‌وا، فرولوف، شوتاک و یان پولسکی تألیف شده است. سردبیری تألیف کتاب را دمیدوویچ به عهده داشته است.
این ترجمه از روی چاپ ششم متن روسی کتاب انجام گرفته است و خود چاپ قریب به دو سال طول کشیده است.
جواب تمام مسئله های محاسبه ای در آخر کتاب داده شده است. علاوه بر آن برای هر مسئله ای که با علامت (*) مشخص شده است راهنمای حل و برای مسئله هایی که با علامت (**) مشخص شده است حل کامل آمده است.

توضیحات

در باره کتاب
این کتاب برای دانشجویان رشته های فنی و بوسیله هیئت مؤلفین: باراننکوف، دمیدوویچ، به فیمنکو، کوگان، لونتس، پورشنه‌وا، سی چه‌وا، فرولوف، شوتاک و یان پولسکی تألیف شده است. سردبیری تألیف کتاب را دمیدوویچ به عهده داشته است.
این ترجمه از روی چاپ ششم متن روسی کتاب انجام گرفته است و خود چاپ قریب به دو سال طول کشیده است.
جواب تمام مسئله های محاسبه ای در آخر کتاب داده شده است. علاوه بر آن برای هر مسئله ای که با علامت (*) مشخص شده است راهنمای حل و برای مسئله هایی که با علامت (**) مشخص شده است حل کامل آمده است.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

Feedback