کتاب راهنمای حل تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی

200,000 ریال

کتاب راهنمای حل تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی دمیدوویچ

اگرچه این کتاب به زبان چینی می باشد، با این حال منبع خوبی برای حل تمرینات کتاب تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی دمیدوویچ می باشد.

توضیحات

راهنمای حل تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی دمیدوویچ

Feedback