کتاب نگاهی نو به نامساوی ها

100,000 ریال

کتاب نگاهی نو به نامساوی ها

همان طور که از عنوان کتاب پیداست در این کتاب سعی شده مباحث مختلف نابرابریها به صورت کاربردی و با حل مثال های متنوع در طول هر فصل مورد بحث قرار گیرد. البته برای جلوگیری از اطاله کلام، خواننده بهتر است با مباحث نابرابری ها به صورت مقدماتی آشنا باشد.

کتاب نگاهی نو به نامساوی ها شامل ۱۰ فصل می باشد. در انتهای هر یک از هشت فصل اول کتاب مسائلی قرار داده شده که خواننده می تواند با حل این مسائل به محک درک خود از مطالب ارائه شده در آن فصل بپردازد و همچنین جهت ارتقاء جنبه کاربردی کتاب، فصل جداگانه ای در این کتاب در نظر گرفته شده که شامل تعدادی سؤال برگزیده همراه با حل می باشد تا خواننده از طریق آن میزان توانایی حل مسئله خود را ارزیابی کرده و ارتقاء بخشد. در پایان از اساتید و دوستانی چون جناب آقای میجوزی، جناب آقای یزدی که اینجانب در این راه یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

توضیحات

کتاب نگاهی نو به نامساوی ها

همان طور که از عنوان کتاب پیداست در این کتاب سعی شده مباحث مختلف نابرابریها به صورت کاربردی و با حل مثال های متنوع در طول هر فصل مورد بحث قرار گیرد. البته برای جلوگیری از اطاله کلام، خواننده بهتر است با مباحث نابرابری ها به صورت مقدماتی آشنا باشد.

کتاب نگاهی نو به نامساوی ها شامل ۱۰ فصل می باشد. در انتهای هر یک از هشت فصل اول کتاب مسائلی قرار داده شده که خواننده می تواند با حل این مسائل به محک درک خود از مطالب ارائه شده در آن فصل بپردازد و همچنین جهت ارتقاء جنبه کاربردی کتاب، فصل جداگانه ای در این کتاب در نظر گرفته شده که شامل تعدادی سؤال برگزیده همراه با حل می باشد تا خواننده از طریق آن میزان توانایی حل مسئله خود را ارزیابی کرده و ارتقاء بخشد. در پایان از اساتید و دوستانی چون جناب آقای میجوزی، جناب آقای یزدی که اینجانب در این راه یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

محمد احمدی
بهار ۱۳۹۰
Feedback