کتاب روش های محاسبات عددی سلطانیان

100,000 ریال

کتاب روش های محاسبات عددی نوشته فهیمه سلطانیان، مریم شمس سولاری دانشگاه پیام نور

توضیحات

کتاب روش های محاسبات عددی نوشته فهیمه سلطانیان، مریم شمس سولاری دانشگاه پیام نور

 

  1. فصل اول :خطاهای محاسباتی
  2. فصل دوم :حل عددی معادلات غیرخطی
  3. فصل سوم :درونیابی
  4. فصل چهارم :تقریب کمترین مربعات
  5. فصل پنجم :مشتق گیری عددی
  6. فصل ششم :انتگرال گیری عددی
  7. فصل هفتم :حل ععدی معادلات دیفرانسیل معمولی
  8. فصل هشتم :حل دستگاه معادلات خطی
  9. فصل نهم :یافتن مقادیر ویژه برای ماتریس
Feedback