جزوه آنالیز عددی دانشگاه شریف

100,000 ریال

جزوه آنالیز عددی دانشگاه صنعتی شریف مشتمل بر مباحث زیر می باشد

 1. فرمول اویلر-مکلورن
 2. کوادراتور گاووسی
 3. روشهای تکراری در حل عددی دستگاه‌های خطی
 4. کوادراتور نیوتن-کوته
 5. روش نیوتن برای مسائل غیرخطی
 6. نمایش پئانو برای خطا
 7. درونیابی توسط چندجمله‌ای‌ها
 8. درونیابی توسط توابع گویا
 9. انتگرال گیری رامبرگ
 10. درونیابی به وسیله چندجمله‌ای‌های مثلثاتی و تبدیل فوریه سریع

توضیحات

جزوه آنالیز عددی دانشگاه صنعتی شریف مشتمل بر مباحث زیر می باشد

 1. فرمول اویلر-مکلورن
 2. کوادراتور گاووسی
 3. روشهای تکراری در حل عددی دستگاه‌های خطی
 4. کوادراتور نیوتن-کوته
 5. روش نیوتن برای مسائل غیرخطی
 6. نمایش پئانو برای خطا
 7. درونیابی توسط چندجمله‌ای‌ها
 8. درونیابی توسط توابع گویا
 9. انتگرال گیری رامبرگ
 10. درونیابی به وسیله چندجمله‌ای‌های مثلثاتی و تبدیل فوریه سریع
Feedback