کتاب منطق، برهان و مجموعه ها بیتینگر

100,000 ریال

کتاب منطق، برهان و مجموعه ها بیتینگر

مقدمه ویرایش دوم مؤلف هدف این کتاب، فراهم آوردن یک زمینه اصلی در منطق نمادین، که مرتبط با برهانهای ریاضی و قابل دستیابی در یک سطح اولیه در تحصیلات قبل از فارغ التحصیلی است، می باشد.

توضیحات

کتاب منطق، برهان و مجموعه ها بیتینگر

مقدمه ویرایش دوم مؤلف هدف این کتاب، فراهم آوردن یک زمینه اصلی در منطق نمادین، که مرتبط با برهانهای ریاضی و قابل دستیابی در یک سطح اولیه در تحصیلات قبل از فارغ التحصیلی است، می باشد.

چه مطالب جدیدی در ویرایش دوم وجود دارد؟

در ویرایش جدید، تغییرات متعددی به عمل آمده است. پیوستگی فصل ۲، با انتقال خلاقیت در برهان به انتهای فصل و نیز با برداشتن تئوری مجموعه ها و قرار دادن آن در یک فصل جدید (۳)، در عین حال افزودن مطالبی در مورد روابط هم ارزی و توابع، بهبود یافته است. تمرینهای زیادی به کتاب اضافه شده است. تمرینهایی که در طول هر بخش پراکنده بودند، در پایان بخشها قرار گرفتند. و نیز پاسخها به انتهای کتاب منتقل شده اند. به علاوه، در بسیاری از قسمتها ویراستاری انجام شده تا نقاط مشکل را برای دانش آموزان از بین ببریم.

کتاب برای افرادی که مخاطب آن هستند، کاربردهای زیادی دارد. نویسنده، به صورت موثری این کتاب را به عنوان مکملی برای ترم آخر حساب (calculus) (برای تکمیل کتاب دقت بسیاری صرف شده است و نیز به عنوان مقدمه ای به یک دوره ابتدایی در باره دستگاه اعداد حقیقی، مورد استفاده قرار داده است. مشخص شده که در کار برد بالا، در مورد دانشجویی که تشکیل نقیضها، شروع برهانهایی توسط عکس نقیض، شروع برهانهایی توسط استقرای ریاضی و از این قبیل را می داند، مطالعات بعدی را بسیار سرعت می بخشد. این کتاب، همچنین می تواند، به عنوان یک مکمل برای بخشهای منطقی در کتب درسی جبر و آنالیز استفاده شود، همچنین زمینه ای برای دوره های بالاتر را فراهم میکند.

Feedback