کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال راس

100,000 ریال

کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال راس

چون در پیشگفتار مؤلف هدف از تألیف کتاب و رشته های مختلفی که می توانند از آن بهره مند شوند بطور کامل آمده است، لذا لازم ندیدیم که تکرار مکررات کنیم. فقط به علت جامع بودن کتاب از لحاظ برنامه های درسی در دانشگاههای ایران تصمیم به ترجمه آن گرفتیم انشاءا.. که مفید فایده باشد.

توضیحات

کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال

چون در پیشگفتار مؤلف هدف از تألیف کتاب و رشته های مختلفی که می توانند از آن بهره مند شوند بطور کامل آمده است، لذا لازم ندیدیم که تکرار مکررات کنیم. فقط به علت جامع بودن کتاب از لحاظ برنامه های درسی در دانشگاههای ایران تصمیم به ترجمه آن گرفتیم انشاءا.. که مفید فایده باشد.

مترجمین از معاونت پژوهشی و شورای محترم انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد بخاطر کوششهای بی دریغ در انجام این امر همچنین از مدیریت و کارکنان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد که با دقت و حوصله کافی کار دشوار چاپ این کتاب را به نحو احسن به انجام رسانده اند، بویژه از جناب آقای فنائی و آقای مجید افشاران که زحمت تایپ کتاب و آقای محمود حقیقی پور که زحمت تنظیم و صفحه آرایی را کشیده اند تشکر می کنیم.

لازم است که از دانشجویان ممتاز گروه آمار سرکار خانم پریسا رضوانی و سرکار خانم نجمه طرزی که از ابتدای تایپ دستنوشته ها با دقت تمام و حوصله زیاد ویرایش و مقابله آن را با نسخه اولیه به عهده داشته اند صمیمانه تشکر نمایم .

در خاتمه چون در هر ترجمه کم و بیش نارساییهایی به چشم می خورد از اساتید، همکاران و دانشجویان عزیز تقاضا می شود هر گونه اشتباه یا نارسایی را یاد آور شوند.

محمد اسدی ابوالقاسم بزرگ نیا
Feedback