پاسخ تمرین ۳ فصل دوم کتاب آنالیز حقیقی فولند

50,000 ریال

پاسخ تمرین ۳ فصل دوم کتاب آنالیز حقیقی فولند

سوال ۳:

اگر $\set{f_n}_{n=1}^\infty$ یک دنباله از توابع اندازه پذیر روی $X$ باشد، آنگاه $\setwm{x}{\lim_n f_n(x)\ \ \textrm{exists}}$ یک مجموعه اندازه پذیر است.

توضیحات

پاسخ تمرین ۳ فصل دوم کتاب آنالیز حقیقی فولند

سوال ۳:

اگر $\set{f_n}_{n=1}^\infty$ یک دنباله از توابع اندازه پذیر روی $X$ باشد، آنگاه $\setwm{x}{\lim_n f_n(x)\ \ \textrm{exists}}$ یک مجموعه اندازه پذیر است.

برگزیده تشریح مسائل آنالیز ریاضی حقیقی

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

Feedback