پاسخ تمرین ۴ فصل اول کتاب آنالیز حقیقی فولند

50,000 ریال

تمرین ۱-۱-۴

جبر $\algg$ یک $\gs$-جبر است اگروتنهااگر $\algg$ تحت اجتماع افزایشی شمارا بسته باشد (یعنی اگر $(E_j)\in\algg^\nat$ و $E_1\sci E_2\sci\cdots$، آنگاه $\cup_{j=1}^\infty E_j\in\algg$).


توضیحات

تمرین ۱-۱-۴

جبر $\algg$ یک $\gs$-جبر است اگروتنهااگر $\algg$ تحت اجتماع افزایشی شمارا بسته باشد (یعنی اگر $(E_j)\in\algg^\nat$ و $E_1\sci E_2\sci\cdots$، آنگاه $\cup_{j=1}^\infty E_j\in\algg$).


Feedback