پاسخ تمرین ۳ فصل اول کتاب آنالیز حقیقی فولند

50,000 ریال

($۳$)  فرض کنید $\cal M$ یک $\gs$-جبر نامتناهی باشد

($i$)    $\cal M$ شامل یک دنباله نامتناهی از مجموعه‌های غیرتهی مجزا است.
($ii$)    $card({\cal M})\ge {\frak c}$

توضیحات

($۳$)  فرض کنید $\cal M$ یک $\gs$-جبر نامتناهی باشد

($i$)    $\cal M$ شامل یک دنباله نامتناهی از مجموعه‌های غیرتهی مجزا است.
($ii$)    $card({\cal M})\ge {\frak c}$

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

Feedback