معادلات دیفرانسیل همگن

معادله دیفرانسیل مرتبه اول $M(x,y)\rd x+N(x,y)\rd y=0$ را همگن خوانیم، اگر در معادله دیفرانسیل $(\rd y/\rd x)=f(x,y)$، بتوان $f(x,y)$ را بصورت $g(y/x)$ بیان کرد.

Post a comment

سوال دارین؟ بپرسین:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Feedback