آزمون اول معادلات

برای عبور به بخش بعد شما موظف هستید آزمون را با نمره بالای ۱۶ (۸۰%) بگذرانید

Feedback