مشتق دوازدهم تجربی

بخش اول

ثابت کنید ای مترها هستن$X o Y$
Hidden content

برای روس$T imes X$
Hidden content

سوال سوم
سوال چهارم

سوال پنجم
ضصبضصبضصبضثصب
مدیریت وب‌سایت

کسی که هندسه نمی‌داند ، از این در وارد نشود. " کتیبه‌ی سر در آکادمی افلاطون "

نوشته‌های مرتبط