تازه چه خبر
گامهای در جبر جابجایی (زبان انگلیسی)

گامهای در جبر جابجایی (زبان انگلیسی) 2000

No permission to download

به انجمن دانشوران خوش آمدید

جدا از دانش نباشید، امروز به ما بپیوندید!

دانشور

Administrator
عضو کادر مدیریت
دانشور یک منبع جدید ارسال کرد:

- Steps in commutative algebra Rodney Y. Sharp

Steps in commutative algebra
Rodney Y. Sharp
This introductory account of commutative algebra is aimed at students with a background only in basic algebra. Professor Sharp's book provides a good foundation from which the reader can proceed to more advanced works in commutative algebra or algebraic geometry. This new edition contains additional chapters on regular sequences and on Cohen-Macaulay rings.
 
اتاق عمومی
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    دانشور ربات گپ: دانشور به اتاق پیوسته است. +1
    بالا