تازه چه خبر

نتایح جستجو

به انجمن دانشوران خوش آمدید

جدا از دانش نباشید، امروز به ما بپیوندید!

 1. samaneh

  کاملترین حزوه آمار و احتمال یازدهم تجربی 1

  آمار و احتمال یازدهم تجربی (فصل هفتم) در ادامه این مطلب جزوه مبحث آمار و احتمال یازدهم تجربی تألیف استاد ترکی ارائه شده است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال یازدهم تجربی آموزش میدهد . در ادامه بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده کنید. ضمنا برای...
 2. samaneh

  کاملترین حزوه آمار و احتمال یازدهم تجربی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: کاملترین حزوه آمار و احتمال یازدهم تجربی - کاملترین جزوه آموزش آمار احتمال (فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی) اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 3. samaneh

  جزوه مکمل توابع نمایی و لگاریتمی و حد و پیوستگی یازدهم تجربی 1

  جزوه مکمل تواب نمایی و لگاریتمی و حد وپیوستگی یازدهم تجربی (فصل چهارم) در ادامه این مطلب جزوه مکمل توابع نمایی و لگاریتمی و حد و پیوستگی یازدهم تجربی تألیف استاد ترکی و دکتر حسین عبدوی نژاد ارائه شده است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال یازدهم تجربی آموزش...
 4. samaneh

  جزوه مکمل توابع نمایی و لگاریتمی و حد و پیوستگی یازدهم تجربی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: جزوه مکمل توابع نمایی و لگاریتمی و حد و پیوستگی یازدهم تجربی - جزوه مکملفصل پنجم و ششم ریاضی یازدهم تجربی اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 5. samaneh

  جزوه حد و پیوستگی یازدهم تجربی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: جزوه حد و پیوستگی یازدهم تجربی - جزوه حد و پیوستگی (فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی) اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 6. samaneh

  جزوه حد و پیوستگی یازدهم تجربی 1

  حد و پیوستگی یازدهم تجربی (فصل ششم) در ادامه این مطلب جزوه مبحث حد و پیوستگی یازدهم تجربی تألیف استاد ترکی ارائه شده است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال یازدهم تجربی آموزش میدهد . در ادامه بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده کنید. ضمنا برای...
 7. samaneh

  جزوه توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم تجربی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: جزوه توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم تجربی - جزوه توابع نمایی و لگاریتمی (فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی) اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 8. samaneh

  جزوه توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم تجربی 1

  توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم تجربی (فصل پنجم) در ادامه این مطلب جزوه مبحث توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم تجربی تألیف استاد ترکی ارائه شده است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال یازدهم تجربی آموزش میدهد . در ادامه بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده...
 9. samaneh

  مثلثات یازدهم تجربی 1

  مثلثات یازدهم تجربی (فصل چهارم) در ادامه این مطلب جزوه مبحث مثلثات یازدهم تجربی تألیف استاد ترکی ارائه شده است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال یازدهم تجربی آموزش میدهد . در ادامه بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده کنید. ضمنا برای دانلود جزوه...
 10. samaneh

  مثلثات یازدهم تجربی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: مثلثات یازدهم تجربی - جزوه مثلثات (فصل چهارم یازدهم تجربی) اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 11. samaneh

  جزوه تابع یازدهم تجربی 2020-07-27

  تابع یازدهم تجربی (فصل سوم) در ادامه این مطلب جزوه مبحث تابع یازدهم تجربی تألیف استاد ترکی ارائه شده است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال یازدهم تجربی آموزش میدهد . در ادامه بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده کنید. ضمنا برای دانلود جزوه روی لینک...
 12. samaneh

  جزوه تابع یازدهم تجربی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: جزوه تابع یازدهم تجربی - جزوه تابع (فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی) اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 13. samaneh

  جزوه ترسیمهای هندسی یازدهم تجربی 1

  ترسیم های هندسی یازدهم تجربی (فصل دوم) در ادامه این مطلب جزوه مبحث ترسیم های هندسی یازدهم تجربی تألیف استاد ترکی ارائه شده است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال یازدهم تجربی آموزش میدهد . در ادامه بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده کنید. ضمنا برای...
 14. samaneh

  جزوه ترسیمهای هندسی یازدهم تجربی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: جزوه ترسیمهای هندسی یازدهم تجربی - جزوه ترسیمهای هندسی (فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی) اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 15. samaneh

  جزوه الگو و دنباله رشته ریاضی 1

  قویترین و کاملترین جزوه آموزش الگو و دنباله این جزوه تألیف استاد ترکی و دکتر عبدوی نژاد است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال دهم و کنکوری آموزش میدهد . در ادامه به بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده کنید. در انتهای از همه شما عزیزان بابت...
 16. samaneh

  جزوه الگو و دنباله رشته ریاضی

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: جزوه الگو و دنباله رشته ریاضی - آموزش کامل الگو و دنباله های دهم رشته ریاضی اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 17. samaneh

  الگو و دنباله ها (دهم تجربی) 1

  قویترین و کاملترین جزوه آموزش الگو و دنباله این جزوه تألیف استاد ترکی و دکتر عبدوی نژاد است که به سادترین و شیرینترین صورت ممکن این مبحث را به شما دانش آموزان سال دهم و کنکوری آموزش میدهد . در ادامه به بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه را مشاهده کنید. در انتهای از همه شما عزیزان بابت...
 18. samaneh

  الگو و دنباله ها (دهم تجربی)

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: الگو و دنباله ها (دهم تجربی) - جزوه کامل آموزش الگو و دنباله های رشته تجربی (استاد ترکی) اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 19. samaneh

  هندسه تحلیلی یازدهم تجربی (استاد ترکی) 1

  جزوه هندسه تحلیلی یازدهم تجربی در این جزوه که تحت عنوان هندسه تحلیلی برای شما دانش آموزان یازدهم تجربی تدارک دیده شده است میتوانید در 11 صفحه این مبحث را به راحتی یاد بگیرید. امیدوارم از کیفیت آموزشی این جزوه رضایت داشته باشید. در انتها ، از همه شما عزیزان بابت انتخاب جزوات تیم آموزشی ما...
 20. samaneh

  هندسه تحلیلی یازدهم تجربی (استاد ترکی)

  samaneh یک منبع جدید ارسال کرد: هندسه تحلیلی یازدهم تجربی (استاد ترکی) - جزوه کمک آموزشی هندسه تحلیلی (فصل اول) ریاضی یازدهم تجربی اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...